Kalendari i Festave

Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin  2020
Službeni praznici u Republici  Kosova za 2020 god.


Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën  e Kosovës, janë:

Službeni praznici u skladu sa članom 2.  Zakona br.03/L-064, o službenim praznicima u Republici Kosova, su:

Nr.

Festat Zyrtare   
Službenih prazici 

Dita/Data e festës
Dan/Datum praznika

Dita/Data e pushimi
Dan/Datum odmora

1


Viti i Ri
Nova godina


E Mërkure    01 janar 
Sreda    01 januar  

E Enjte    02 janar
Cetvrtak     02 januar 


E Mërkure    01 janar 
Utorak  01 januar

E Enjte    02 janar  
Cetvrtak     02 januar

2


Krishtlindjet ortodokse 
Pravoslavni Božić 


E Martë      07 janar 
Utorak  07 januar 


E Martë      07 janar 
Utorak  07 januar 

3

Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës
Dan Nezavisnosti Republike Kosova

E Hënë       17 shkurt 
Ponedeljak   17 februar 

E Hënë       17 shkurt 
Ponedeljak   17 februar

4

Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës 
Dan Ustava Republike Kosova 

E Enjte      09 prill 
Cetvrtak   09 april 

E Enjte      09 prill 
Cetvrtak   09 april 

5

Pashkët Katolike
Katolički Uskrs

E Diel  12 Prill,
Nedelja 12 april 

E Hënë    13 prill, 
Ponedeljak   13 april

6

Pashkët Ortodokse
Pravoslavni Uskrs

E Diel 19 Prill
Nedelja 19 april

E Hënë    20 prill
Ponedeljak   20 april

7

Dita Ndërkombëtare e Punës
Medjunarodni Dan Rada

E premte   01 maj
Petak    01 maj

E premte   01 maj
Petak    01 maj

8

Dita e Evropës
Dan Evrope

E shtunë   09 maj
Subota   09 maj

E Hënë    11 maj
Ponedeljak   11 maj

9

Bajrami i Madh, dita e parë
Fiter Bajram,  prvi dan

E Diele   24 maj
Nedelja   24 maj

E Hënë    25 maj
Ponedeljak  25 maj

10

Bajrami i Vogël, dita e parë
Kurban Bajram, prvi dan

E Premte  31 korrik
Petak  31 jul

E Premte  31 korrik
Petak  31 jul

11

Krishtlindjet Katolike
Katolički Božić

E Premte     25 dhjetor
Petak  25 decembar

E Premte     25 dhjetor
Petak  25 decembar

 

Shënim: Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor. Ne rast se do të këtë ndryshime do të viheni në dijeni me një njoftim te dytë.

Zapis: Datumi službenih praznika (bajram/uskrs) mogu se promeniti prema lunarnom kalendaru U slućaju izmena bićete obavešteni jednim drugim saopštenje.

tp-bottom