Ftesë nga Universiteti i New York Tirana për Konferencën e Dytë Ndërkombëtare për Shkencat Sociale dhe të Aplikuara e cila do të zhvillohet më 20-21 maj 2021

Ftesë nga Universiteti i New York Tirana për Konferencën e Dytë Ndërkombëtare për Shkencat Sociale dhe të Aplikuara e cila do të zhvillohet më 20-21 maj 2021

Profesorë, ligjërues, studiues dhe studentë ftohen të marin pjesë në Konferencën e Dytë Ndërkombëtare elektronike të titulluar “Embracing change and transformation – breakthrough innovation and creativity” - "Përqafimi i ndryshimit dhe transformimit - inovacioni dhe krijimtaria e përparuar" e organizuar nga Universiteti i New York Tirana.

Për shkak të pandemisë globale të koronavirusit, konferenca do të mbahet online përmes platformës Zoom më 20-21 maj 2021.

Konferenca mirëpret studiues nga Shqipëria, Ballkani dhe më gjerë për të prezantuar kërkimet dhe gjetjet para ekspertëve vendas dhe ndërkombëtarë, pjesë e komunitetit të studiuesve. Gjithashtu siguron një forum ndërdisiplinor për praktikuesit dhe arsimtarët për të prezantuar dhe diskutuar ngjarjet më të fundit në lidhje me inovacionin dhe transformimin në fushat si: Shkencat kompjuterike, Ekonomia dhe Financat, Menaxhimi dhe Biznesi, Studime Politike, Sociale dhe Kulturore, Edukimi dhe Psikologjia, Ligji dhe të Drejtat e Njeriut, Marketingu dhe Media.

Gjuha e konferencës është anglishtja.

Nuk ka asnjë tarifë pjesëmarrjeje.

Data të rëndësishme:

12 Mars 2021 - Afati i fundit për dorëzimin abstrakt.

Përfshin një abstrakt të zgjeruar prej 300 - 500 fjalësh. Ai duhet të sigurojë informacion mbi qëllimin e kontributit, përfitimet e synuara për një lexues, metodat kryesore të përdorura dhe gjetjet. Autorët duhet të respektojnë udhëzimet e konferencës për formatin dhe përmbajtjen e zgjeruar të abstrakteve që mund të gjenden në faqen e internetit të konferencës. Ju lutemi paraqisni abstraktin tuaj të zgjeruar në [email protected], duke përdorur modelin e bashkangjitur.

23 Prill 2021 - Afati i fundit për dorëzimin e plotë të letrës.

20-21 maj, 2021 - Dita e konferencës.

Për më shumë detaje rreth modeleve, udhëzimeve të autorit dhe regjistrimit, ju lutemi vizitoni faqen e internetit: http://ijbs.unyt.edu.al/index.php/category/conferences/.

Foto 

 

 

tp-bottom