Konferenca

Thirrje për konferencë ndërkombëtare në Shkencat Sociale me temën: "PUNA SOCIALE, EDUKIMI DHE INOVACIONI NË SHKENCAT SOCIALE”

Libri i abstrakteve

Thirrja për abstrakte

------------------------------------------------------------------------------------

Thirrje për konferencë me pjesëmarrje ndërkombëtare me temën: "Sëmundjet kronike jo-ngjitëse, sfidë e Shëndetit Publik"

Thirrja për abstrakte

------------------------------------------------------------------------------------

Konferenca e dytë shkencore ndërkombëtare “ÇËSHTJE TË GJUHËS, LETËRSISË DHE PËRKTHIMIT LETRAR” - 2023

Artikulli

------------------------------------------------------------------------------------

Thirrje për konferencë me pjesëmarrje ndërkombëtare me temën: “Ndikimi i pandemisë COVID -19 në shëndetin e popullatës”

Libri i abstrakteve

Thirrja për abstrakte

------------------------------------------------------------------------------------

Thirrje për abstrake: Konferenca Ndërkombëtare e Inovacionit në Shkencat e Edukimit 2022

Libri i abstrakteve

Programi i Konferencës

Thirrja për abstrakte

------------------------------------------------------------------------------------

Thirrje për konferencë me pjesëmarrje ndërkombëtare me temën: “Çështje të Gjuhës, Letërsisë dhe Përkthimit Letrar” - 2022

KUMTESAT NGA KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE

ABSTRAKTET NGA KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE “ÇËSHTJE TË GJUHËS, LETËRSISË DHE PËRKTHIMIT LETRAR” - 2022

PROGRAMI I KONFERENCËS - 2022

------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCA AKADEMIKE NDËRKOMBËTARE - Euroasian Conferences on Language and Social Sciences - ECLSS XIV, 29 - 30 Qershor 2022

https://eclss.org/gjakova/

Posteri

 

------------------------------------------------------------------------------------

Thirrje për konferencë me pjesëmarrje ndërkombëtare me temën: “Diabeti mellit, shputa diabetike dhe komplikimet tjera”

Lajmërim

Thirrja për abstrakte

------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCA AKADEMIKE NDËRKOMBËTARE - Euroasian Conferences on Language and Social Sciences - ECLSS, 02 - 03 Shkurt 2021

https://www.eclss.org/index.html

Libri i Konferencës

Thirrje për abstrakte

Agjenda

------------------------------------------------------------------------------------

Konferenca e XXIX Shkencore Ndërkombëtare: Njohuritë në Praktikë, 13-19 Dhjetor 2020

Informacioni

https://ikm.mk/wp-content/uploads/2020/11/XIX-Conference_-2020.pdf

------------------------------------------------------------------------------------

XXVIII Shkencore Ndërkombëtare: Fuqia e Diturisë, 09-11 Tetor 2020, Kavala, Greqi

Informacioni

https://ikm.mk/wp-content/uploads/2020/09/KAVALA_EN_UNI_-2020.pdf

------------------------------------------------------------------------------------

Konferenca e XXVII Shkencore Ndërkombëtare: Njohuritë mbi Qëndrueshmërinë, 21 - 23 Gusht 2020, Strugë, Maqedoni

Informacioni

https://ikm.mk/2020/06/18/27th-international-scientific-conference-knowledge-for-sustainability-21-23-august-2020-ohrid-macedonia/

------------------------------------------------------------------------------------

Konferenca e XXVI Shkencore Ndërkombëtare: Mësuesit e së ardhmes, i cili do të mbahet në Budva, Mali i Zi

Informacioni

https://ikm.mk/2020/04/20/26th-international-scientific-conference-the-teacher-of-the-future-which-will-be-held-in-budva-montenegro/   

------------------------------------------------------------------------------------

Konferenca e XII Shkencore Ndërkombëtare: Sfidat për cilësinë në aftësimin profesional dhe akademik dhe trajnimin (03 Prill, 2020 Ulqin, Republika e Malit të Zi)

http://ekonomskiinstitut.com/al/  

------------------------------------------------------------------------------------

Konferenca e XXIV Shkencore Ndërkombëtare: Dija pa kufi (27-29 Mars, 2020 Vrnjaçka banja, Republika e Serbisë

https://ikm.mk/xxiv-international-scientific-conference/

------------------------------------------------------------------------------------

Konferenca e I Shkencore Ndërkombëtare: Triazhimi, Patronazhi dhe Parandalimi (17 Dhjetor 2019, Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”, Gjakovë, Republika e Kosovës)

https://uni-gjk.org/lajme/732/konferenca-shkencore-nderkombetare-triazhimi-patronazhi-dhe-parandalimi

------------------------------------------------------------------------------------

Konferenca e XXIII Shkencore Ndërkombëtare: Njohja në praktikë (12-15 Dhjetor, 2019 Bansko Bulgaria)

https://ikm.mk/wp-content/uploads/2019/12/PROGRAM-BANSKO-2019.pdf

------------------------------------------------------------------------------------

"Plakja aktive në një shoqëri në zhvillim: akterët, përgjegjësitë dhe sfidat" (13 Shtator, 2019 Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”, Gjakovë, Republika e Kosovës)

https://uni-gjk.org/faqe/72/konferenca 

------------------------------------------------------------------------------------


Hapet thirrja për konferencë ndërkombëtare "Plakja aktive në një shoqëri në zhvillim: akterët, përgjegjësitë dhe sfidat"

Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” organizon Konferencën Ndërkombëtare me titull “Plakja Aktive në një shoqëri në zhvillim: akterët, përgjegjësitë dhe sfidat”, si projekt i financuar nga HERAS (Higher Education Research and Applied Sciences).

Qëllimi kryesor i kësaj konference është promovimi i fenomenit të plakjes së shëndetshme, duke theksuar dhe fuqizuar rolet e akterëve të ndryshëm në procesin e ballafaqimit me të moshuarit në një vend në zhvillim sikurse Kosova.

Thirrjen për abstrakte dhe detaje tjera, ju lutem gjeni në materialin e bashkëngjitur. 
 

Thirrja për abstrakt

Programi i Konferencës

Libri i abstrakteve

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Në Universitetin e Gjakovës u mbajt konferenca ndërkombëtare mbi Migrimin dhe Diasporën 

Në kuadër të projektit mbi Migrimin dhe Qytetarinë Industriale (ICM) në Univresitetin e Gjakovës  “Fehmi Agani”, më 10-11 Nëntor 2016 u mbajt konferenca ndërkombëtare me titull “Migration and Diaspora: Bridging the Gap Between Research and Policy” (Migrimi dhe Diaspora: Krijimi i urave lidhëse midis kërkimit dhe politikave). Projekti ICM është grant hulumtues nga programi RRPP (Regional Research promotion Programme), i udhëhequr nga Dr. Erka Çaro (hulumtuese kryesore) në bashkëpunim me Dr. Mimoza Dushi (hulumtuese për rastet e Kosovës). 

Qëllimi i kësaj konference ishte të paraqiten rezultatet e punës hulumtuese të projektit ICM, të lansohen rekomandimet e dala nga vetë migrantët drejtuar politikbërësve dhe të krijohet rrjet i bashkëpunimit në mes të interesuarve për çështje migrimi. Të diskutohen çështjet që preokupojnë sot migrantët shqiptarë, që lidhen me investimet ekonomike të diasporës në vendet e origjinë si dhe re-integrimi i të kthyerve në vendin e origjinës; Strategjitë që përdorin, sfidat me të cilat ballafaqohen dhe nevoja për përkrahjen ligjore.

Konferenca ishte dy ditore. Në ditën e parë, u diskutuan rekomandimet politike drejtuar politikbërësve dhe shoqërisë civile të të dy vendeve, Shqipërisë dhe Kosovës. Pastaj, vazhduan prezantimet nga prof. Nathan Lilie nga Universiteti i Jyvaskulës në Finlandë dhe Dr. Ilir Gedeshi nga Qendra për Studime Ekonomike dhe Sociale në Tiranë. Pastaj, pjesa e mbasdites vazhdoj me dy sesione plenare. Në panelin e parë “Perspektiva e Diasporës Shqiptare: Sfidat, Strategjitë dhe Rezultatet” u diskutua me përfaqësuasit e diasporës, si investitor në vendin e origjinës dhe sfidat me të cilat ballafaqohen ata. Ndërsa në panelin e dytë “Diaspora dhe Zhvillimi: Plotësimi i boshllëqeve në hulumtimit, shoqërisë civile dhe politikëbërësve” u diskutua me përfaqësuesit e politikvërësve, sindikatave dhe hulumtuesve mbi strategjitë që duhet ndërmarrë për të siguruar lidhjen dhe funksionalizimin në mes të këtyre strukturave.

Në ditën e dytë të konferencës u prezantuan punimet shkencore nga studiuesit e ndryshëm, të ndarë në dy sesione. Sesioni mbi çështjet e migrantëve shqiptarë në vendet e migrimit dhe sesioni me çështjet e të kthyerve dhe ri-integrimit në vendet e origjinës.

Të pranishëm në konferencë ishin përfaqësues nga organet qeveritare të Shqipërisë dhe Kosovës, politikvërës, shoqëri civile, organizata joqeveritare, organizata ndërkombëtare dhe hulumtues, të ndryshëm që merren me çështje migrimi.

Programi i konferencës mund të gjindet në linkun

tp-bottom